Hünärmen däller üçin mugt web skraperleri - Semalt maslahatlary

Bu ýerde ara alyp maslahatlaşjak gurallarymyz programmistler we hünärmen däl ulanyjylar üçin ajaýyp. Iň oňat tarapy, dürli web sahypalaryny ýerine ýetirmäge kömek edýän we hünärmenler tarapyndan maslahat berilýän mugt programma üpjünçiligi hökmünde onlaýn elýeterli.

Web gyryjy plaginler / giňeltmeler

Web gyryjy plaginleri ýa-da giňeltme gözleýän bolsaňyz, aşakdakylary synap görüň:

Maglumat gyryjy (Chrome)

Sanawlardan we tablisalardan maglumatlary çykaryp, ony XLS we CSV faýllaryna öwrüp bilýän ajaýyp web gyryş programmasy. Bu, köp sanly opsiýa bilen gelýän Chrome giňeltmesi. Data Scraper mugt we tölegli wersiýalarda elýeterlidir. Hiç hili kodlaşdyrmagy talap etmeýär. Şeýle-de bolsa, bu ajaýyp plaginden has köp peýdalanmak üçin Google Chrome gurmaly.

Web gyryjy (Chrome)

Bu gural, Google Chrome-ny esasy web brauzeri hökmünde ulanýanlar üçin ajaýyp. Web Scraper derrew göçürip almak üçin elýeterlidir we ýönekeý sahypa kartalaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Diňe sahypa kartasyny döretmeli we haýsy maglumatlary çykarmak isleýändigiňizi görkezmeli. Soň bolsa, alnan maglumatlary CSV faýllaryna import edip bilersiňiz.

Gyryjy (Chrome)

Missitirmeli däl başga bir ajaýyp web gyrkyjy guraly . “Scraper” - ulanyjylara amatly programma bolup, islän wagtyňyz köp faýl çykaryp we maglumatlary amatly formatlara tertipläp bilersiňiz. Diňe teksti saýlamaly we ony tablisa ýelmemeli, soňra “Scrape Similar” düwmesine basmaly we bu programmanyň funksiýalaryny ýerine ýetirmegine rugsat bermeli.

Aşakdaky programmalar güýçli web gyryjy müşderiler hökmünde çykyş edýär:

Oktoparse

Octoparse, dinamiki we statiki web sahypalaryny gutapjyklar, javascript we AJAX bilen işleýän aňsat we güýçli gyryjy. Ulanyjy adyna we parolyna zerurlyk bolmazdan haýsydyr bir sahypadan maglumatlary çykarmak üçin faýllary derrew göçürip alyp bilersiňiz. Bu mugt programma üpjünçiligi Windows ulgamyny goldaýar we beýleki ulgamlar bilen işlemeýär.

ParseHub

“Octoparse” ýaly, “Parsehub” AJAX tehnologiýasy, JavaScript we gutapjyklary ulanyp, saýtlardan maglumatlary ýygnaýan ajaýyp web gyrkyjy guraldyr. Machineörite maşyn öwreniş tehnologiýasy sebäpli web resminamalaryny okap, baha berip we degişli maglumatlara öwrüp biler. Iş stoly programmalary Windows, Linux we Mac OS X-ny goldaýar.

Visual Scraper

Bu iň oňat mugt web skraperlerinden biridir. Visual Scraper ýönekeý nokat we basmak interfeýsi bilen gelýär we köp mukdarda maglumat ýygnamak üçin ulanylýar. Islenýän sahypalardan ýa-da sahypalardan hakyky wagtda maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz we ony CSV, JSON, SQL we XML faýllaryna eksport edip bilersiňiz.

Outwit Hub

Resmi Firefox goşmaçalar dükanyndan göçürip alyp bolýan Firefox giňeltmesi. Ony guranyňyzdan we işjeňleşdireniňizden soň, bu programma brauzeriňiz bilen işlär. Mundan başga-da, maglumat nokatlaryny tanamak aýratynlyklary bar, bu bolsa galyndy tejribäňizi mümkin boldugyça ýakymly we amatly edip biler. Ony gurmak gaty ýönekeý we zerur maglumatlary çalt çykaryp bilersiňiz. Gyrylan maglumatlar JSON, RSS we XML formatlarynda saklanýar.